FAQ

Här besvarar vi de vanligaste frågorna som vi får.
Är det något du undrar över är det bara att kontakta oss.

Våra utbildningar

Ja. Praktik ingår i alla kurser där praktik är en obligatorisk del av utbildningen. Till exempel i Liftutbildningen och i truckutbildningen. Vi håller praktik ofta och regelbundet över hela Sverige, vi kan lösa ditt utbildningsbehov med kort varsel. Många företag vill att vi genomför praktik fast det inte är obligatoriskt, och då gör vi en behovsanalys i vilken vi tar reda på så mycket vi kan om hur företaget arbetar, som till exempel i vilken bransch, vad för arbetsmoment samt vad målet med praktiken är. Efter det så lägger vi upp en plan för hur vi tillsammans ska genomföra en praktik på bästa sätt.

 

Ingenting, det finns lagrat i mina sidor som är den sida i vår utbildningsportal där utbildningsbevisen för alla kurser du har gått hos oss lagras. Nytt plastkort kostar ca 500sek

Man får ett traditionellt plastkort, man får även ett digitalt utbildningsbevis som registreras på något som heter mina sidor i utbildningsportalen. Mina sidor har du tillgång till under resten av ditt liv.

Ja. Vi följer Arbetsiljöverkets krav som beskrivs i AFS 2006:6 29§ samt har utformat vår utbildning utifrån Svenska standarden. svensk standard SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar.

Ja! AFS 2006:6 29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Vad säger lagen?

Ja. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå risker i arbetet. Dessutom måsta alla som befinner sig i korgen, plattformen inneha giltigt liftcertifikat dvs utbildning.

 

AFS 2006:6 3 § Undersökning och riskbedömning Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas. Följande skall då särskilt undersökas: 1. lyftanordningarnas stabilitet under olika mark- och väderförhållanden, 2. tillträde till riskområden, 3. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper, 4. arbete under upplyft last samt lyft av personer, 5. service- och monteringsarbeten, 6. användning och val av lyftredskap, 7. säkring av last, lastkoppling och manuell styrning av last, 8. sammanfallande arbetsområden och användning av flera lyftanordningar för lyft av gemensam last (s.k. samlyft) och 9. livslängd och underhåll av lyftanordningar och lyftredskap. 4 § En förnyad undersökning och riskbedömning skall genomföras 1. om uppföljningen enligt 6 § visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare riskbedömning, 2. om vidtagna åtgärder enligt 5 § inte gett förväntat resultat eller 3. vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamheten. Åtgärder 5 § Med utgångspunkt i riskbedömningen skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Kraven i 7–34 §§ skall alltid vara uppfyllda. Uppföljning 6 § Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet för att klargöra om riskbedömningen är riktig och att åtgärderna gett förväntat resultat. Krav på produkter 7 § Om en lyftanordning eller ett lyftredskap omfattades av svenska föreskrifter, som överför EUdirektiv till svensk rätt när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift inom EES, gäller följande. Utrustningen får användas endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen som finns i de föreskrifter som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift. Detsamma gäller en lyftanordning eller ett lyftredskap som omfattades av motsvarande föreskrifter i något annat land inom EES. Vad beträffar märkning, interaktiv programvara och bruksanvisning gäller vid användningen dock alltid de krav på språk som följer av de svenska föreskrifterna. (AFS 2010:5) 8 § En lyftanordning eller ett lyftredskap som inte omfattas av 7 § skall uppfylla kraven i bilaga A när den används. En lyftanordning eller ett lyftredskap som endast i vissa avseenden omfattas av krav enligt 7 § skall i övrigt uppfylla kraven i bilaga A när de används.

Ja! AFS 2006:6 33 § Journal skall föras över 1. underhåll och fortlöpande tillsyn enligt 30 §, 2. kontroller enligt 31 §, 3. drift av maskindrivna kranar med maxlast över 1 000 kg och 4. övrigt som är specificerat av tillverkaren. 34 § Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning. Konditionsanalys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden. Arbetsmiljöverkets Förtydligar 2006:6 33 § Det är viktigt att journaler för underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroller innehåller uppgifter om vad som kontrollerats, när kontrollen utförts och vilka åtgärder som eventuellt vidtagits.

Ja! AFS 206:6 30 § En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller när det används. Underhåll och kontroll Till 30 § Det är lämpligt att t.ex. vid arbetspassets början, eller åtminstone dagligen, kontrollera att lyftanordningen fungerar på avsett vis. Tillverkaren anger vad som bör underhållas och kontrolleras vid fortlöpande tillsyn samt lämpliga intervall för detta. Det är viktigt att även delar som har betydelse för säkerheten, men som inte direkt ingår i anordningen, underhålls och kontrolleras, t.ex. kranbanor. Svensk standard ger råd om fortlöpande tillsyn och lämpliga intervall vid olika användning. Regler om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Det kan därmed även finnas krav på besiktning utförd av ackrediterat kontrollorgan för vissa typer av lyftanordningar. Arbetsmiljöverkets kommentar till 30§ Underhåll och kontroll 30 § Det är lämpligt att t.ex. vid arbetspassets början, eller åtminstone dagligen, kontrollera att lyftanordningen fungerar på avsett vis. Tillverkaren anger vad som bör underhållas och kontrolleras vid fortlöpande tillsyn samt lämpliga intervall för detta. Det är viktigt att även delar som har betydelse för säkerheten, men som inte direkt ingår i anordningen, underhålls och kontrolleras, t.ex. kranbanor. Svensk standard ger råd om fortlöpande tillsyn och lämpliga intervall vid olika användning. Regler om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Det kan därmed även finnas krav på besiktning utförd av ackrediterat kontrollorgan för vissa typer av lyftanordningar. 34 § Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning. Konditionsanalys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden. Till 34 § Lyftanordningar är ofta konstruerade för en begränsad livslängd, som är beroende av användningstid och användningssätt. Det är därför viktigt att dokumentera driften i journaler så att det går att avgöra när det är dags att ta anordningen ur drift eller bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas så att den kan användas säkert ytterligare en tid, s.k. konditionsanalys. Svensk standard ger råd om hur konditionsanalyser av lyftanordningar kan utföras. Ett alternativ till manuella driftjournaler är automatisk lagring av användningen, s.k. dataloggning.

2006:6 15 § Personlig fallskyddsutrustning. En personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon. Fallskyddsutrustningen skall förvaras lättåtkomligt på eller nära anordningen.

Nej. Men vi rekommenderar att man repeterar den teoretiska delen av utbildningen eftersom lagkrav och föreskrifter förändras. Att repetera sina kunskaper bidrar till att påminna om vikten av en hög grad säkerhetstänkande och en bättre säkerhetskultur.

Teknisk support

 

 

Vi rekommenderar Chrome, firefox eller Microsoft Edge