Liftutbildning grundutbildning

E-learning, Lärarledd

För att arbeta från lift krävs att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Du skall även ha ett skriftligt tillstånd av den som är ansvarig på arbetsplatsen.

Enligt lagen krävs att den som kör/använder lift har dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper. Detta dokumenteras genom Ausabs liftkurs. Utöver utbildningsbeviset så behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats som föraren ska arbeta med lift.

Utbildningsinnehåll

  • Lagar och regler
  • Olika sorters liftar
  • Liftens konstruktion
  • Kontroll och daglig tillsyn
  • Handhavande och säkerhet
  • Teoriprov
  • Praktik

Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper.

Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare).

Teori: Webbkurs, Lärarledd
Praktik: Hos Ausab eller på plats hos kund
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt. Inkl. Registrering på ID06.
Intygens giltighetstid: Certifikatens giltighetstid är 5år från det datum då certifikatet togs.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

2.100 kr / exkl. moms

Måste vara i formatet (YYYYMMDD-XXXX)